“Góp ý” vào Văn kiện Đại hội Đảng: Bùi Tín – tên phản quốc thêm trăm ngàn lần gây tội ác

Ly Ly

Ngày 15/9/2015, toàn văn các Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến.
Lợi dụng cơ hội này, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước đã tung lên internet những “thông tin xuyên tạc” núp dưới vỏ bọc “đóng góp trung thực, thẳng thắn vì nhân dân, vì đất nước” nhằm chống phá quan điểm, đường lối của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, làm suy giảm niềm tin của quần chúng nhân dân vào công cuộc đổi mới đất nước, vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.… Đọc tiếp

Read more
1933360total sites visits.