“Dân chủ”, “nhân quyền” phương Tây – ít hay, nhiều dở

Ai đó vẫn “ngựa quen đường cũ”, vẫn cứ lên lớp về “dân chủ, nhân quyền” này nọ, xin hãy nghiên cứu kỹ lưỡng lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; xin hãy đến thăm đất nước Việt Nam với những thành tựu to lớn mà nhân dân ta đã đạt được đang bày đặt trước mắt mọi người

Read more

Không thể tách rời bảo vệ chủ quyền đất nước với bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa

Cả lý luận và thực tiễn đã khẳng định, điều mà rất nhiều người biết là, khi nói đến bảo vệ Tổ quốc thì bao giờ cũng phải nói đến cả việc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ với bảo vệ chế độ xã hội. Bởi vì, Tổ quốc bao giờ cũng là sự gắn bó giữa hai mặt tự nhiên – lịch sử và mặt chính trị – xã hội

Read more

Trí tuệ – nguồn sáng của Văn kiện Đại hội XII

Mỗi người chúng ta cần phải nhận rõ hơn vai trò, vị trí của người công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hiến kế, đề xuất giải pháp, kế sách phát huy sức mạnh của trí tuệ Đảng, trí tuệ của dân tộc Việt Nam; đặc biệt là vai trò ngày càng tăng của đội ngũ tri thức, của sức mạnh trí tuệ trong cuộc chạy đua với thời cuộc, tạo động lực mới thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc không ngừng phát triển với hệ giá trị thành công mới, cao hơn

Read more