Bóp méo, xuyên tạc sự thật – hạng người có mắt như mù

Vẫn còn có những kẻ “ăn không nói có”, cố tình đổi trắng thay đen, xuyên tạc sự thật, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, phủ nhận vai trò lãnh đạo của ĐCSVN. Vì vậy, mọi người dân Việt Nam luôn luôn nêu tinh thần cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái này. Read more

Nguyễn Trung Chính – kẻ bất hạnh, đáng thương vì lạc đường, sa xuống vực

Những luận điệu xuyên tạc trắng trợn của Nguyễn Trung Chính về bản chất: Nhằm gây chia rẽ, mất đoàn kết trong Đảng, hạ uy tín của Đảng, Nhà nước với nhân dân; thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa, hướng lái đất nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, chúng ta cần phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác, đấu tranh bác bỏ Read more

Quân đội với việc thực thi, bảo vệ Hiến pháp năm 2013

Là công cụ bạo lực sắc bén của Nhà nước, là chỗ dựa tin cậy của chế độ, là lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân, quân đội phải là lực lượng tiên phong, gương mẫu, đi đầu thực thi và bảo vệ Hiến pháp nói chung, pháp luật nhà nước có liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng, an ninh, kỷ luật quân đội nói riêng. Read more

Sống và làm việc theo Hiến pháp, Pháp luật

Quân đội nhân dân Việt Nam kiên quyết chống chiến tranh, cực lực phản đối xâm lược và không cho phép bất cứ thế lực thù địch nào can thiệp vào công việc nội bộ của mình hoặc có hành vi xâm lược độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia dân tộc Việt Nam, đe dọa nền hòa bình thế giới. Read more

Tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm

Kể từ khi ra đời cho đến nay, hơn 70 năm xây dựng và phát triển, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Read more

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế

Gần 30 năm đất nước đổi mới, sức mạnh mọi mặt, thế và lực của đất nước được củng cố và tăng cường; độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững; hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; uy tín và vị thế của Việt Nam trên thế giới được nâng cao. Read more

Lấy cái đẹp dẹp cái xấu

Cuộc đấu tranh chống lại các phản giá trị văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh sẽ gặt hái được những "mùa vàng bội thu"; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" và các biểu hiện mới của nó là "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa", gây chia rẽ nội bộ ta của các thế lực thù địch Read more

Vì sao sản phẩm văn hóa độc hại có đất tồn tại?

Mặc dầu đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả đáng ghi nhận nhưng việc triển khai phòng, chống các sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, phản động, các tệ nạn xã hội thẩm lậu vào các cơ quan, đơn vị và xây dựng môi trường văn hóa trong sạch lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị thời gian qua vẫn còn những hạn chế nhất định. Read more

Nọc độc của sản phẩm văn hóa độc hại

Các sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, phản động và các tệ nạn xã hội nếu thâm nhập vào các cơ quan, đơn vị sẽ gây tác hại khôn lường, xói mòn niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nghi ngờ sự thành công của đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm hoen ố phẩm giá, nhân cách con người Việt Nam, phai mờ hình tượng "Bộ đội Cụ Hồ" Read more

Kẻ tự nhận là loài chó trung thành?!

Con người có lý trí, có tình cảm, nếu chỉ biết trung thành mà không hiểu vì sao thì chỉ là một thứ “ngu trung”. Vậy mà vẫn có những kẻ hằn học vì chủ của anh ta bại trận dẫn đến diệt vong nên cắn càn, cắn bậy, hòng thỏa mãn cố vớt vát lại cái thây ma đã tan rữa 40 năm nay rồi. Read more