Lời lẽ của bọn ngoa ngôn lộng ngữ – loại vô luân, vô loài, vô liêm sỉ

Thủ đoạn xảo trá nhưng rất tinh vi của bọn phản động là nói xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, nhằm kích động, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin và các phần tử chống đối trong xã hội tham gia vào các hoạt động chống phá Đảng, chống phá chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân mà trước hết là chia rẽ Đảng với Nhà nước, Quân đội và Nhân dân, loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội

Read more

Distorting history: a wicked trick of hostile forces

Whenever our country prepares for its significant events, the hostile forces manage to distort and reduce the importance of those events. These days, when our country is celebrating the 70th anniversary of the August Revolution and National Day, that trick is once again used, even more vigorous, aiming at denying our people’s revolutionary achievements. Thus, one of our vital task is to identify, strongly condemn and deny the trick.

Read more

“Mượn dân chủ” để chống lại nền dân chủ của Nhân dân

Trong cái gọi là “Thư ngỏ gửi Quốc hội” của những kẻ chống phá vẫn không hề có ý kiến góp ý xây dựng đối với Đại biểu Quốc hội và hoạt động của Quốc hội, mà vẫn chỉ là những luận điệu xuyên tạc, công kích chế độ bầu cử, chia rẽ mối quan hệ giữ Đảng và Nhà nước và hạ thấp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với nhà nước và xã hội.

Read more

Hoàng Giang giả làm “thày lang”, lẫn sang “thày bói” nói liều về giáo dục Việt Nam

Hoàng Giang hãy tỉnh ngộ, nhìn nhận lại để xem mình là ai, không nên nhận định hồ đồ và hãy trút bỏ thói hư, tật xấu để trở về làm người dân lương thiện, đừng làm thuê cho địch kẻo lại phạm tội hại dân, phản quốc.

Read more

篡改历史:敌对势力破坏越南革命的阴险手段

編者按語:每逢我國迎來重大事件或舉行紀念活動時,敵對勢力總會重彈歪曲事實的老調,企圖貶低這些事件的意義。這次也不例外。當我國正為八月革命成功70週年與9•2國慶節舉行紀念活動時,他們又老調重彈了,況且,其手段更加陰險,妄圖否認我國人民自從我黨成立以來的革命成果。因此,我們有必要且應當認清他們的手段並予以批駁和譴責。

Read more