Sự vu cáo, bịa đặt độc địa của Lê Nguyên – kẻ nửa điên, nửa dại

Lần này, Lê Nguyên có sự “đổi mới”: sử dụng ít sự kiện, nhân vật làm minh chứng (chỉ nêu sự kiện liên quan đến các nhân vật cơ hội, phản động như: Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Lê Hiếu Đằng, Tạ Phong Tần, Phạm Thanh Nghiên), nhưng lại tăng “độ” chửi bới, và mang tính chất “hằn học” hơn. Read more
2603739total sites visits.