Sự vu cáo, bịa đặt độc địa của Lê Nguyên – kẻ nửa điên, nửa dại

Lần này, Lê Nguyên có sự “đổi mới”: sử dụng ít sự kiện, nhân vật làm minh chứng (chỉ nêu sự kiện liên quan đến các nhân vật cơ hội, phản động như: Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Lê Hiếu Đằng, Tạ Phong Tần, Phạm Thanh Nghiên), nhưng lại tăng “độ” chửi bới, và mang tính chất “hằn học” hơn. Read more