Xuyên tạc, vu cáo: Trò cũ diễn lại

Qua những nhận định của người Mỹ về đất nước Việt Nam thanh bình và con người Việt Nam thân thiện, có thể khẳng định rằng, trong suốt 70 năm qua, chưa khi nào ở Việt Nam có khủng bố và sẽ không có khủng bố khi Đảng Cộng sản Việt Nam còn nắm giữ vai trò lãnh đạo, cầm quyền ở Việt Nam. Read more