Gửi “lều văn” hải ngoại: Tự do nào? Tự do gì? Tự do cho ai?

Cám ơn “Lều văn” đã có “lòng riêng” với đất nước, quê hương. Nhưng tình chung của bà đối với Tổ quốc chẳng đúng đắn chút nào. Bởi bà không hiểu thấu thế nào là 4 chữ “Độc Lập Tự Do” của Tổ quốc, của hàng triệu đồng bào, chiến sĩ ta đã đổ máu hy sinh vì nền độc lập, tự do ấy.

Read more