Tên “chó dại” Hoài Sơn lại sủa về dân chủ ở Việt Nam

Hoài Sơn lập luận như đúng rồi về dân chủ, về các khía cạnh của dân chủ và như là y rất hiểu về dân chủ. Thực tế thì y chẳng hiểu gì hết, không hiểu một điều căn bản nhất về bản chất của dân chủ, đặc biệt là nền dân chủ tại Việt Nam - Một nền dân chủ của chế độ xã hội mới, chế độ xã hội chủ nghĩa. Read more

Tiểu nhân Nguyễn Nguyên Bình “mượn gió bẻ măng” đòi đa đảng

Nguyễn Nguyên Bình mượn câu nói “không thi đua là không yêu nước” để suy diễn, quy kết Đảng không yêu nước. Thật là một thủ đoạn bỉ ổi của kẻ tiểu nhân “mượn gió bẻ măng” để quy kết nói xấu Đảng, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Read more

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 sẽ là cuộc bầu cử thực sự dân chủ

Nước ta là nước dân chủ, mọi quyền hành, lực lượng đều ở nơi dân, tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Nhận thức đúng về dân chủ trong bầu cử đại biểu Quốc hội và rộng hơn là dân chủ xã hội chủ nghĩa là một vấn đề rất quan trọng, đòi hỏi mỗi người, đặc biệt là đảng viên, cán bộ phải có sự phân tích, nhìn nhận đúng đắn bằng tư duy biện chứng, lịch sử và cụ thể. Read more