Mãi mãi trọn niềm tin theo Đảng

Những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn tự hào về Đảng ta, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng - một đảng Mácxít-Lêninnít triệt để cách mạng, một đội ngũ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, một đảng trí tuệ, đạo đức, văn minh, lấy phục vụ lợi ích chính đáng của nhân dân là mục đích duy nhất; người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Read more