Nhận thức đúng là để không làm sai

Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” cũng có thể quan niệm là tổng thể các hoạt động có mục đích, có tổ chức của cả hệ thống chính trị và nhân dân ta, sử dụng tổng hợp các cách thức, biện pháp, kết hợp chặt chẽ giữa “phòng” và “chống”, lấy “phòng” làm chính, để ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam. Read more

Cái “gốc” vô cùng ác độc của “diễn biến hòa bình”

“Diễn biến hòa bình” là chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm lật đổ chế độ chính trị - xã hội của các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng biện pháp phi quân sự. “Diễn biến hòa bình” chủ yếu dùng lực lượng gián tiếp là con người và phương tiện mọi mặt của chính đối phương, đánh phá từ trong nội bộ kết hợp với hỗ trợ bên ngoài làm cho đối phương sụp đổ và tan rã nhanh chóng. Read more