Sự thật của những “thư ngỏ” và “kiến nghị” với Đảng ta

Cái gọi là "thư ngỏ", "kiến nghị" mà các thế lực thù địch đưa ra thực chất là mưu đồ vu cáo, xuyên tạc, phủ nhận, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi Đảng từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, từ bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, nhân dân ta đã lựa chọn và hy sinh, phấn đấu xây dựng mấy chục năm qua để nhân dân ta có cuộc sống hòa bình, ấm no, tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay Read more

Biết thì thưa thớt, không biết dựa cột mà nghe

Bài viết của Tạ Phong Tần chỉ là sự bịa đặt bỉ ổi với mục đích sâu xa là nói xấu Đảng, phê phán chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng. Những điều xằng bậy về Quân đội, Công an cũng bị tước đoạt quyền con người của Tạ Phong Tần về bản chất: nhằm gây chia rẽ mất đoàn kết trong quân đội, phê phán chế độ, hạ uy tín của Đảng, Nhà nước với Nhân dân; đòi thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa, hướng lái đất nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, chúng ta cần phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác, đấu tranh bác bỏ. Read more