Cái “gốc” vô cùng ác độc của “diễn biến hòa bình”

“Diễn biến hòa bình” là chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm lật đổ chế độ chính trị - xã hội của các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng biện pháp phi quân sự. “Diễn biến hòa bình” chủ yếu dùng lực lượng gián tiếp là con người và phương tiện mọi mặt của chính đối phương, đánh phá từ trong nội bộ kết hợp với hỗ trợ bên ngoài làm cho đối phương sụp đổ và tan rã nhanh chóng. Read more

Chống “diễn biến hòa bình” – nhìn lại và đi tới

Đến nay, hầu hết các học giả và những người quan tâm đến đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” đều thống nhất về các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong thực hiện "diễn biến hòa bình". Thời gian tới, chúng ta cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu làm rõ hơn một số vấn đề lý luận và đề xuất những quan điểm, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống “diễn biến hòa bình” hiện nay Read more

Nhìn nhận rõ hơn bộ mặt thật của “diễn biến hòa bình”

Các thế lực thù địch đã, đang và sẽ tập trung vào chống phá Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tiếp tục phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; các mục tiêu về dân chủ, công bằng, bình đẳng, tiến bộ xã hội; vai trò lãnh đạo của Đảng, tiếp tục xuyên tạc thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cấp cao; Tiếp tục chọn vấn đề dân chủ, nhân quyền làm nội dung tiến công chủ yếu. Reo rắc tư tưởng hoài nghi, chán chường, mất lòng tin vào tình hình phát triển đất nước, vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; kích động ý thức thù hận, tư tưởng chống đối trong dân chúng, ý thức phản kháng, phản loạn trong một bộ phận nhân dân Read more

Mọi ý đồ hạ thấp tầm vóc Đại hội XII của Đảng nhất định bị phá sản

Đại hội XII thực sự là đại hội của “ý Đảng lòng dân”. Đó không phải là công việc của riêng Đảng, mà thực sự đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước. Luận điệu hạ thấp ý nghĩa và tầm vóc Đại hội XII của Đảng nhất định bị phá sản bởi chính sự quan tâm, chờ đón và tin tưởng của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng và bởi sự thành công của Đại hội./. Read more

Lại một chiêu trò mới về dân chủ

Cần khẳng định rõ, chế độ cộng hòa dân chủ ở nước ta là chế độ do dân, của dân, vì dân và nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên tất cả các lĩnh vực của xã hội, được pháp luật bảo đảm. Dù còn có những hạn chế nhất định trên con đường phát triển, nhưng bản chất chế độ xã hội ở nước ta là tốt đẹp, ưu việt, những thành tựu dân chủ của chúng ta là đáng tự hào. Read more

Kịch bản vụng về, xảo trá của Trần Trọng Dân

Mặc dù Trần Trọng Dân đã chủ định giấu mặt, ra vẻ khách quan, không có lời nào tham gia vào cuộc trao đổi, tâm sự của hai anh em nhà nọ, song toàn bộ bài viết đã cho thấy kịch bản quá lộ liễu, thô thiển của y nhằm nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam. Không quá khó khăn để người đọc nhận ra y đích thực là phần tử phản động hại dân, hại nước, cam tâm làm tay sai cho các thế lực thù địch. Read more

Cảnh giác với các hoạt động phá hoại mối quan hệ giữa Đảng với dân

Hơn lúc nào hết, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi hoạt động thù địch phá hoại mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong Đảng, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, bảo vệ sự thành công Đại hội XII của Đảng Read more

Mãi mãi trọn niềm tin theo Đảng

Những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn tự hào về Đảng ta, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng - một đảng Mácxít-Lêninnít triệt để cách mạng, một đội ngũ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, một đảng trí tuệ, đạo đức, văn minh, lấy phục vụ lợi ích chính đáng của nhân dân là mục đích duy nhất; người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Read more

“Điểm mặt” chiêu trò năm 2015 của “phường dân chủ”

Các hoạt động của phường “dân chủ” trong năm 2015 đã diễn ra một cách nhàm chán, èo uột như chính cái “lý tưởng” mà chúng tuyên bố bấy lâu nay. Tuy nhiên, trong thời gian tới chúng sẽ không từ bỏ các hoạt động phá hoại sự ổn định, phát triển của đất nước. Và chúng ta cần phải tiếp tục bóc trần và kiên quyết loại bỏ những hành động đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc này./. Read more

Tên “chó dại” Hoài Sơn lại sủa về dân chủ ở Việt Nam

Hoài Sơn lập luận như đúng rồi về dân chủ, về các khía cạnh của dân chủ và như là y rất hiểu về dân chủ. Thực tế thì y chẳng hiểu gì hết, không hiểu một điều căn bản nhất về bản chất của dân chủ, đặc biệt là nền dân chủ tại Việt Nam - Một nền dân chủ của chế độ xã hội mới, chế độ xã hội chủ nghĩa. Read more