Thông tin xấu độc như bụi bẩn, khói đen trộn vào không khí

Thông tin tin sai trái, độc hại do các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị chủ mưu tiến hành, đã và đang phát tán trên không gian mạng, đài phát thanh bằng tiếng Việt ở nước ngoài và các sách báo, tài liệu phản động để tung “hỏa mù” làm vẩn đục và loạn đời sống văn hóa tinh thần xã hội ta; Đó là sự phản ánh sai sự thật, bóp méo, xuyên tạc hiện thực khách quan, cố ý gây rối “đổi trắng, thay đen”. Làm lẫn lộn thật giả, đúng sai, chân lý, sai lầm để lừa bịp, gieo rắc sự hoài nghi, hoang mang, dao động trong cộng đồng dân cư, xã hội, làm giảm sút lòng tin của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và chế độ xã hội chủ nghĩa.… Đọc tiếp

Read more

Có bản lĩnh chính trị vững vàng sẽ tự tin và luôn chiến thắng

Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng là một nội dung rất cơ bản, một nhiệm vụ trọng yếu và rất cần thiết đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân, có ý nghĩa quyết định chất lượng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị. Ngày nay, thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân trưởng thành trong thời bình, chủ yếu rèn luyện từ trong nhà trường lại phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của mặt trái kinh tế thị trường của lợi ích kinh tế sự phân hóa giầu nghèo toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, nhất là tác động tiêu cực của thông tin mạng và âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang vô cùng thâm độc, tinh vi của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị.… Đọc tiếp

Read more
1932535total sites visits.