Thông tin xấu độc như bụi bẩn, khói đen trộn vào không khí

Âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch, phản động trong việc tung tin xấu độc trên không gian mạng, đài, sách báo là để hại ta; đó chỉ là ý muốn chủ quan, là biểu hiện rõ nhất sự hèn hạ, cay cú của chúng, còn việc chúng có thực hiện được âm mưu, thủ đoạn đó được hay không lại hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta, một người có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng sẽ không bao giờ mắc mưu địch Read more

Có bản lĩnh chính trị vững vàng sẽ tự tin và luôn chiến thắng

Để xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân cần đồng thời thực hiện tốt nhiều giải pháp, trong đó, đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó là vấn đề cốt yếu nhất, là cơ sở nền móng vững chắc nhất, đảm bảo cho lượng lượng Quân đội nhân dân tuyệt đối trung thành với lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của Đảng. Read more
2603897total sites visits.