Bùi Tín – càng già càng phản động

Những năm qua, các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị triệt để lợi dụng việc Đảng, Nhà nước Việt Nam tổ chức những sự kiện chính trị trọng đại để đẩy mạnh hoạt tuyên truyền, xuyên tạc nhằm bôi nhọ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, bịa đặt, vu cáo các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lênin, phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới. Trong số các phần cơ hội phản động đang điên cuồng chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, đáng chú ý là Bùi Tín.

Trước thềm Đại hội XII của Đảng, nhằm thu hút sự quan tâm của dư luận, Bùi Tín đã đưa lên các trang mạng xã hội hàng loạt các bài viết xuyên tạc, phủ nhận nội dung các dự thảo Văn kiện và công tác nhân sự Đại hội XII của Đảng.… Đọc tiếp

Read more
1933353total sites visits.