Nguyên Thạch “dứt dậu cắn càn”

Chắc chắn Nguyên Thạch một chú “cẩu điên’ bệnh hoạn nên nói năng lung tung. Dù ở đâu, làm gì Nguyên Thạch cũng chỉ là thứ “dứt dậu cắn càn”,vô danh tiểu tốt, không đem lại ích lợi gì cho dân tộc. Những tiếng sủa ăng ẳng của Nguyên Thạch sẽ bị lịch sử chôn vùi vào những đống rác cũ trong dĩ vãng mà thôi.

Read more

Đổi mới chính trị phải đúng định hướng xã hội chủ nghĩa

Với chiêu bài “dương đông, kích tây”, tuyên truyền luận điệu: Đảng Cộng sản Việt Nam sợ đổi mới chính trị, Phạm Trần đã lộ rõ ý đồ thâm hiểm nhằm thay đổi thể thể chế chính trị, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta cần nhận rõ âm mưu thâm độc và bộ mặt thật của y.

Read more

Quốc hội khóa XIII kiện toàn nhân sự là đúng, hợp lòng dân

Nhân sự kiện kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII kiện toàn nhân sự các cơ quan nhà nước, các thế lực thù địch lại tăng cường chống phá với nhiều thủ đoạn thâm độc, tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc. Điển hình là bài viết với tiêu đề: “Kiện toàn là gì” của Bùi Quang Vơm ngày 30/03/2016

Read more
1670110total sites visits.