Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên

Những nội dung về kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng của đảng viên trên đã khẳng định rõ quan điểm nhất quán, đồng thời bổ sung những nội dung mới, làm rõ hơn về lý luận và chỉ đạo thực tiễn của Đảng trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức cơ sở đảng, là nền tảng, là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ở cơ sở.

Read more