Tăng sức đề kháng cho cuộc đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay là một vấn đề thực sự cần thiết, có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để giữ vững mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Đảng ta, của nhân dân ta: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đồng thời, củng cố niềm tin của đội ngũ đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Read more

Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống – vấn đề nói và cần làm ngay

Tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân suy giảm niềm tin đối với Đảng, đối với chế độ xã hội chủ nghĩa hiện nay là vấn đề rất đáng quan tâm, cần phải có giải pháp khắc phục; đem lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng. Đây là vấn đề đã và đang nói, nói khá nhiều nhưng quan trọng hơn là làm, làm tốt hơn nữa. Phải coi đó là mệnh lệnh của cuộc sống!

Read more