Điều kiện tốt để đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hiện nay

Để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay, chúng ta đang có những thuận lợi cơ bản, là điều kiện tốt để chấm dứt hiện tượng này, đó là:

 – Đảng ta kiên cường, dũng cảm trưởng thành trong đấu tranh cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, Tổ quốc và nhân dân, sớm nhận rõ nguy cơ, kiên quyết khắc phục, giữ vững ngọn cờ lãnh đạo. Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, giáo dục, rèn luyện, trải qua hơn 86 năm đấu tranh cách mạng, Đảng luôn khẳng định được vai trò là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more
1947128total sites visits.