Khó khăn, thách thức trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Hiện nay, cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay đang gặp một số khó khăn, thách thức buộc chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh để vượt qua, và đòi hỏi chúng ta không những phải có nhận thức đúng đắn về những điều kiện thuận lợi, khó khăn đó, mà còn cần phải hiểu rõ đặc điểm tồn tại của chúng ở sự đan xen, thường xuyên tác động, chi phối tới “cuộc chiến” đặc biệt này

Read more