Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ lý luận khoa học, cách mạng, nhất định sự nghiệp đổi mới thành công

Trong những năm tới đây, mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch đối với nước ta trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận không hề thay đổi, các thế lực thù địch sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” với những âm mưu, thủ đoạn mới nhằm xoá bỏ ảnh hưởng to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần của xã hội ta. Xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Truyền bá hệ tư tưởng tư sản phản động, xuyên tạc, hạ thấp, phủ nhận để đi tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam, làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Đấu tranh bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – yêu cầu nhiệm vụ cấp bách hiện nay

Không phải cho tới hôm nay, cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận mới diễn ra, mà nó đã diễn ra từ nhiều năm trước, với nội dung, hình thức và những biểu hiện khác nhau. Ngay từ khi lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời, đã lập tức phải đương đầu với sự phê phán, phủ nhận, bôi nhọ, xuyên tạc dưới nhiều hình thức khác nhau của các lực lượng chống cộng, các trào lưu lý luận phi xã hội chủ nghĩa dưới mọi màu sắc.

Trong tình hình mới, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam, các thế lực thù địch xác định chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận là một mũi đột phá quan trọng hàng đầu. Âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận đối với cách mạng nước ta là nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.… Đọc tiếp

Read more
1939711total sites visits.