Hỡi ai còn nghi ngờ đường lối đổi mới ở Việt Nam, hãy xem lại bài học lịch sử

Từ sự phân tích nguyên nhân quá trình sụp đổ của chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô viết ở Liên Xô và Đông Âu; từ lôgic của cuộc đấu tranh giai cấp và khả năng giải quyết mâu thuẫn vốn có với những căn bệnh trầm kha trong lòng xã hội tư bản; từ khát vọng vươn tới của phần lớn nhân loại cần lao và thực tiễn 30 năm đổi mới ở Việt Nam có thể thấy rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã, đang và chắc chắn sẽ được giai cấp công nhân, nhân dân lao động Việt Nam lựa chọn làm vũ khí tinh thần, tư tưởng trong cuộc đấu tranh xoá bỏ mọi áp bức, bất công, xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn: xã hội xã hội chủ nghĩa. Read more

Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, đều phải kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin

Sự đổ vỡ của chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô viết ở Liên Xô và Đông Âu là do nhiều sai lầm chủ quan, kéo dài, ngày càng trầm trọng của các Đảng Cộng sản và những người lãnh đạo của các Đảng và nhà nước ở đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là chủ nghĩa Mác - Lênin đã bị phá sản, những nguyên lý cơ bản của nó là sai lầm. Bài học ấy đang nhắc nhở chúng ta học kỹ và tuyệt đối không lặp lại sai lầm “theo vết xe đổ” mà người khác đã mắc mưu địch, để mất Đảng Cộng sản, mất chế độ XHCN. Read more