Uy tín, vị thế của Đảng – sức sống của Cách mạng Việt Nam

Trong khó khăn, thử thách, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên kỳ tích chiến thắng giặc ngoại xâm, thì nay trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất định Đảng ta sẽ lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lựoi Nghị quyết Đại hội XII, sẽ chiến thắng giặc nội xâm, sớm đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đó là niềm tin có cơ sở khoa học vững chắc, là động lực thúc đẩy sự nghiệp cách mạng Việt Nam tiến lên. Read more

Quan điểm đúng, đường lối đúng, chúng ta nhất định thành công

Với tất cả niềm tin yêu về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, với tinh thần Quốc khánh 2/9 bất diệt; toàn quân và dân ta hãy đoàn kết chặt chẽ hơn nữa xung quanh Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đưa đất nước ta sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đường rộng mở, tương lai rạng ngời, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta vững bước tiến lên. Read more

Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng – bí quyết của mọi thắng lợi, thành công

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nói cách khác, cuộc cách mạng của giai cấp vô sản thành công hay thất bại, trước hết là phụ thuộc vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Với cương lĩnh, đường lối và các nghị quyết của Đảng, mọi hoạt động của cách mạng diễn ra một cách thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả. Read more

Bản lĩnh và niềm tin hội nhập quốc tế

Vận nước đang lên, nhưng khó khăn vẫn đang còn chồng chất, thời cơ và thuận lợi vẫn đang đan xen với nguy cơ, thách thức. Độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa vẫn là cái bất biến, là nguyên tắc, là mục tiêu xuyên suốt của cách mạng nước ta. Trên nền cái bất biến đó, chúng ta kế thừa kinh nghiệm lịch sử của cha ông, của nhân loại để tạo ra cái vạn biến, đề ra sách lược mềm dẻo, các giải pháp tình thế linh hoạt cho các vấn đề mà cuộc sống, hội nhập đặt ra, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa. Read more

Khép mình, đóng cửa, sợ hội nhập quốc tế là cản trở sự đổi mới, phát triển đất nước

Đóng cửa, giữ mình, không muốn quan hệ với ai, không hiểu rõ xu thế tất yếu của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế là cản trở việc phát triển kinh tế xã hội, là vô tình chống lại quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng ta. Song, quá tự tin, mất cảnh giác, thiếu hiểu biết về đối tác đối tượng, muốn nhanh chóng làm giàu, làm giàu bằng bất cứ giá nào, để từ đó thu nhận những đối tác tiềm ẩn các nguy cơ phá hoại nền kinh tế nước ta, nhất là phá hoại môi trường... thì nhất thiết chúng ta không thể chấp nhận. Read more