Tất cả vì hạnh phúc của nhân dân

Từ câu chuyện Formosa ở miền Trung và sự vu khống, chống Đảng, Nhà nước đã và đang nhắc nhở chúng ta rằng, trước đây, hiện nay và mai sau vẫn là như vậy, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân là bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Điều đó khái quát thành phương châm chỉ đạo hành động: “Tất cả vì hạnh phúc của nhân dân”. Ngoài chân lý ấy, Đảng, Nhà nước ta không có mục đích gì khác. Ai đó cố tình bóp méo sự thật, “bốc lửa bỏ bàn tay”, nhất định sẽ bị trừng trị bởi chính tòa án lương tâm và luật pháp Việt Nam. Read more

Ai vì dân, ai chống dân?

Lợi ích chung của sự phát triển xã hội, của đất nước, của cách mạng được thể hiện và được thực hiện một phần rất quan trọng thông qua lợi ích chính đáng của mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp, mỗi cộng đồng và mỗi tổ chức. Vì vậy, bảo vệ lợi ích của cá nhân, lợi ích của từng người dân, bảo vệ lợi ích của mỗi doanh nghiệp, của mỗi cộng đồng, mỗi tổ chức là một nội dung rất quan trọng của bảo vệ lợi ích chung, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, cần phải được nhận thức đúng và giải quyết tốt trong thực tiễn. Read more