Bác bỏ sự vu khống, xuyên tạc – trách nhiệm của người Việt Nam yêu nước

Hiện nay, các thế lực thù địch đang tiếp tục lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, “dân tộc” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Trước âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, các cấp, các ngành và mỗi người dân Việt Nam yếu nước hãy nêu cao tinh thần trách nhiên; kiên quyết, kiên trì đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc và hành động chống phá của chúng. Read more

Đừng lấy “nhân quyền” làm trò chơi “thày bói xem voi”

Đảng và Nhà nước Việt Nam trước sau như một, kiên trì quan điểm giải quyết vấn đề quyền con người trên nguyên tắc nhân quyền không được cao hơn chủ quyền, bảo đảm quyền con người phải căn cứ vào hoàn cảnh kinh tế - xã hội và truyền thống văn hoá, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng “dân chủ”, “nhân quyền” để can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền. Read more