Sự thật của ông Võ Văn Thôn xin ra khỏi Đảng

Thật nực cười, như đã đến hẹn lại lên, lợi dụng vụ việc này các tổ chức xã hội dân sự, các lực lượng cơ hội chính trị, tát nước theo mưa, hả hê ca ngợi, tung hô, cổ xúy cho ông Võ Văn Thôn. Bản chất phía sau của vấn đề, vẫn chỉ là âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Read more