Thụy My “buôn chuyện”, “bán hàng rong’- Một kẻ “long đong” đáng thương, đáng ghét

Những luận điệu xuyên tạc trắng trợn, phản động của Thụy My về bản chất nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chống phá đường lối đối ngoại của Đảng, gây tác động xấu đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Do vậy, chúng ta phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác, đấu tranh, bác bỏ, vạch mặt, chỉ tên những điệp khúc suy diễn, xuyên tạc đó Read more

Không thể xuyên tạc chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước

Những luận điệu của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, công khích các chuyến thăm hữu nghị tới Trung Quốc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng chính là những âm mưu, hành động đi ngược lại lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, là hành vi chống phá Đảng, phá hoại môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước của nhân dân ta. Những hành vi đó cần phải bị phê phán, đấu tranh, bác bỏ. Read more