Trách nhiệm với Tổ quốc là từ bỏ những gì ông đang nghĩ và làm, thưa ông Lê Dủ Chân!

Lê Dủ Chân là một ví dụ rất điển hình về cách lợi dụng một số vấn đề nóng trong đời sống xã hội nước ta để xuyên tạc, kích động, dụ dỗ, lôi kéo nhân dân ta tham gia vào các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước. Nếu không muốn nhận thêm sự khinh bỉ của nhân dân Việt Nam, nếu không muốn tiếp tục đơn độc cố tình đi ngược lại lý tưởng cao đẹp của dân tộc này nữa, tôi khuyên ông Lê Dủ Chân hãy sớm “cải tà quy chính” để được nhân dân rộng lòng lượng thứ. Read more

Cách mạng Tháng Mười tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi

Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên Trái Đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế. Read more