Để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội

Cho dù, hình thức tổ chức cụ thể và phương thức vận động của cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong mỗi thời kỳ lịch sử có thể khác nhau, nhưng việc thiết lập hệ thống tổ chức đảng trong quân đội nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, vững chắc của Đảng đối với quân đội luôn nhất quán, là nguyên tắc bất di bất dịch. Read more

Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng – nhân tố quyết định chiến thắng của Quân đội ta

“Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục. Đây là sự tổng kết lịch sử và là sự khái quát, phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác quân sự, quốc phòng; chỉ rõ quy luật vận động, phát triển của xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam - quân đội của dân, do dân, vì dân trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Read more

Nâng tầm cao uy tín, vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ mới

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam khẳng định uy tín, vị thế, vai trò độc tôn lãnh đạo đất nước của Đảng ta. Đảng đã vượt lên chính mình, nắm bắt, xử lý và vận dụng đúng đắn, sáng tạo quy luật vận động, phát triển của cách mạng Việt Nam và thế giới, luôn kiên định, vững vàng về nguyên tắc với sự mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo về phương pháp, kiên trì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Read more

Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi ở Việt Nam

Gần 87 năm hoạt động và lãnh đạo cách mạng, ở những thời điểm quan trọng mang ý nghĩa bước ngoặt, Đảng ta đều vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, đề ra được đường lối, chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, dự báo được tình huống có thể xảy ra, để từ đó chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho việc xử lý tình huống. Thắng lợi của đường lối đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, một lần nữa khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là một tất yếu khách quan, là nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng Việt Nam. Read more

Sự lựa chọn đúng xu thế lịch sử và hợp lòng người dân Việt Nam

Con đường bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách khoa học, cách mạng và triệt để là thể hiện sinh động sự kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chỉ có như thế mới thực sự chủ động đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm, tư tưởng phản động, sai trái chống lại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta và cách mạng nước ta. Read more

Tội ác của bọn theo đuôi chống Chủ nghĩa Mác – Lênin

Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đang ra sức phấn đấu đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống. Điều đó thể hiện sức sống bất diệt của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện lịch sử mới. Không có thế lực thù địch nào có thể cản bước, ngăn đường chúng ta đi tới. Read more

Chủ nghĩa Mác – Lênin sống mãi

Gần 170 năm tồn tại và phát triển, chủ nghĩa Mác - Lênin luôn phải đấu tranh quyết liệt với hệ tư tưởng tư sản, với chủ nghĩa chống cộng và các trào lưu cơ hội xét lại trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Thực tiễn phát triển của chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc, Việt Nam qua hơn 30 năm cải cách, đổi mới đã chứng minh sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin và bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch của bọn cơ hội, xét lại hiện đại./. Read more

Chúc ông Bùi Tín – Xuân Đinh Dậu năm 2017

Nếu Bùi Tín có đủ lòng dũng cảm hãy một lần về thăm quê hương, để ông tận mắt chứng kiến những đổi thay to lớn của quê cha, đất tổ và ông sẽ viết nhiều bài viết tốt đẹp để tuyên truyền với bạn bè quốc tế về Đảng Cộng sản Việt Nam, về những thành tựu to lớn mà đất nước ta đạt được sau hơn 30 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhân dịp đón Xuân Đinh Dậu - 2017, chúc Ông mạnh khỏe và trường thọ, tôi tin rằng nếu Ông sống vui, sống khỏe và làm những việc có ích cho dân, cho nước, chắn chắn Ông sẽ còn thọ hơn nữa. Read more

Bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã và đang phát huy bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của nó trên thực tế, đúng với nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là cơ sở để Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tiếp tục kiên định, vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa. Read more

Việt Nam đổi mới nhưng không đổi hướng

Với những thành tựu to lớn trong quá trình đổi mới ở nước ta, có thể khẳng định, chưa bao giờ thế và lực của cách mạng nước ta lớn mạnh như hiện nay. Vậy mà những kẻ như Donguyen vẫn cố tình xuyên tạc thành tựu đổi mới, cổ súy, kích động nhân dân hòng ảo tưởng thay đổi chế độ chủ nghĩa xã hội ở nước ta Read more