Kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Trên thực tế, chủ nghĩa Mác – Lênin đã được các Đảng Cộng sản, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam lấy làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của mình. Thế nhưng, các thế lực thù địch vẫn làm ngơ trước thực tại đó, đưa ra những luận điệu vô căn cứ để tấn công, xuyên tạc nhằm thủ tiêu chủ nghĩa Mác – Lênin. Vậy, bộ mặt thật của những người đó là gì?

Read more

Tại sao chống Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực thù địch lại chĩa mũi nhọn vào Chủ nghĩa Mác – Lênin?

Có thể nói rằng, những người cố tình xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin chính là những kẻ lừa dối lương tâm, cản trở tiến bộ xã hội, phản bội loài người. Chúng đang tức tối và vô cùng căm phẫn vì mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước ta không thành công. Mặc chúng “to mồm”, la hét, chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đất nước của chúng ta, đường của chúng ta, chúng ta cứ đi, thắng lợi thuộc về chúng ta.

Read more