Thủ đoạn vu khống hèn hạ của Mai Thanh Truyết

Vĩnh viễn “giấc mơ” phản bội Tổ quốc của các ông sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, người dân Việt Nam chưa khi nào mất cảnh giác với những luận điệu phản động, phản khoa học của các ông, đất nước Việt Nam sẽ phát triển phồn thịnh, bền vững cho dù các ông ra sức kêu gào chống phá. Read more

Sự thật của chiêu bài “chấn hưng đất Việt”

Quay lưng với lịch sử, phủ nhận con đường đi lên của dân tộc là một thái độ vô trách nhiệm và cách xem xét thiếu căn cứ của những người tự xưng là yêu nước, “Chấn Hưng Nước Việt” và những lời cổ súy bằng thủ đoạn xóa bỏ sự thật lịch sử đã bộc lộ sự giả tạo, lừa bịp nhân dân cần phải được lên án mạnh mẽ. Read more

Đúng là “có tật giật mình”

Mẫn Nhi tỏ ra lo lắng, thậm chí lo sợ trước thái độ kiên quyết của Đảng và Nhà nước ta khi khảng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của của Quân đội, Công an trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc cho thấy đúng là có tật giật mình. Chỉ những người đứng trong hàng ngũ của các thế lực thù địch thì mới phải lo sợ như vậy, còn một công dân chân chính thì phải phấn khởi chứ, việc gì mà phải lo sợ đúng không Mẫn Nhi? Read more

Sự kệch cỡm, ngô ngê của Lê Dủ Chân

Quốc hội nước ta đã khẳng vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân. Mọi hoạt động của Quốc hội đều thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ta. Vị thế, uy tín của Quốc hội Việt Nam ngày càng nâng cao nước ta trên trường quốc tế. Vậy mà, những kẻ như Lê Dủ Chân vẫn cố tình xuyên tạc chức năng, nhiệm vụ, vai trò và thành tựu của Quốc hội Việt Nam, hô hào, kích động nhân dân chống lại Quốc hội Việt Nam - một thủ đoạn thâm độc, xảo trá, không thể chấp nhận. Chúng ta hãy cảnh giác với thủ đoạn thâm độc này của y.

Read more