Trần Thảo có mắt như mù

Trần Thảo xuyên tạc, bịa đặt lịch sử, đổi trắng thay đen. Những kẻ có dã tâm như Trần Thảo không chỉ cho chúng ta thấy được mưu đồ nhất quán của những kẻ chống lại lợi ích của quốc gia - dân tộc hiện nay, mà còn cho thấy những tâm hồn và nhân cách thấp hèn của chúng. Read more