Nguyễn Hữu Bính cố tình xuyên tạc lịch sử, chia rẽ dân tộc

Đằng sau những luận điệu tráo trở, lật lọng của Nguyễn Hữu Bính là âm mưu kích động chia rẽ khối đoàn kết dân. Nhưng thực tế Việt Nam những năm qua đã minh chứng đường lối, chính sách hòa hợp, đoàn kết dân tộc đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Sự thật đó đã vạch mặt những kẻ xuyên tạc đường lối, chính sách hòa hợp, đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta như Nguyễn Hữu Bính. Read more