Vở cũ diễn lại, thật ngán ngẩm

Vu cáo, xuyên tạc nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là chiêu trò của mấy người lấy việc chửi thuê, viết mướn làm nghề kiếm sống; song cũng không thể không cảm thấy ngán ngẩm với mấy vở cũ diễn lại đó. Read more