Tạ Dzu có phải là tay sai của các thế lực thù địch?

Có lẽ không phải nói gì thêm, đã quá đủ để cho chúng ta hiểu về động cơ xấu sa của Tạ dzu khi những bài viết, tuyên truyền những luận điệu sai trái nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, đi ngược lại lợi ích, ngyện vọng của đại đa số nhân dân Việt Nam. Read more