Chống tham nhũng bằng cách nào

Có trăm phương ngàn kế để chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu để giữ lại tiền của cho nhân dân, dùng tiền sạch để xây trường học, bệnh viện, phát triển kinh tế – xã hội. Dưới đây gọi là hai “kế sách” nhỏ mà người viết tâm đắc, muốn nêu ra để bàn cho kỹ, làm cho tốt.

Một là, phải thường xuyên thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là vấn đề trên hết và trước hết, quyết định đến hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay.

Cần tăng cường quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có lối sống trong sạch, lành mạnh, có kỷ cương, kỷ luật.… Đọc tiếp

Read more

Phải dựa vào dân mới chống được tham nhũng

Muốn chống tham nhũng, giữ được tiền của cho nhân dân, phải nhìn kỹ, hiểu thấu bản chất, nguồn gốc và tác hại của tham ô, lãng phí; phải hiểu kỹ lời dạy của Bác Hồ: chống tham ô, lãng phí là cách mạng, là dân chủ vì “Tham ô, lãng phí, quan liêu là những xấu xa của xã hội cũ”, tham ô là đặc trưng, gắn liền với thực dân, phong kiến. Đấu tranh chống thực dân, phong kiến, xây dựng xã hội mới phải bao hàm cả đấu tranh chống tham ô, lãng phí. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Quyền lực thuộc về nhân dân, tất cả tài sản là của nhân dân. Nhân dân đóng góp mồ hôi, xương máu, tiền của cho công cuộc kháng chiến, xây dựng đất nước.… Đọc tiếp

Read more

Tại sao tham nhũng là “giặc nội xâm”

Những năm gần đây, tình trạng tham nhũng ở nước ta diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp, đã và đang tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, quan trọng; đồng thời là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài, là quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước ta, nhằm xây dựng một bộ máy lãnh đạo và quản lý trong sạch, vững mạnh.

Với tầm nhìn sâu sắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm phát hiện và dự báo về nguy cơ, tác hại của các tệ nạn, tiêu cực xã hội gắn với Nhà nước, với người có chức, có quyền, nhất là trong điều kiện những người đó là đảng viên của một đảng cách mạng, nắm giữ quyền lực.… Đọc tiếp

Read more

Làm gì để không mắc mưu “tự diễn biến”

Để không mắc mưu địch, mình luôn luôn là chính mình; không bị “vô tình” mang bệnh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; không gây hại cho Đảng, tự “lấy tay chọc vào mắt mình” biến mình thành đui mù, thì mỗi người cần “soi lại mình để tự sửa cho đúng”. Muốn vậy, hãy chủ động, tích cực tham gia làm tốt một số giải pháp sau đây:

Giữ cho mình trong sạch, sống ngay thẳng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; tự sửa chữa nhưng sai sót, khuyết điểm của mình.

Kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của người nhân dân, đặc biệt là nhu cầu về lợi ích kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của từng đối tượng để đề xuất với Đảng, để Đảng có biện pháp đúng và trúng, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, làm cho Đảng và từng cơ quan, đơn vị mạnh lên, không để xảy ra mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ; không có tham những, quan liêu, lãng phí; làm cho mọi người dân tin yêu Đảng, chính quyền.… Đọc tiếp

Read more

“Sai một ly sẽ đi ngàn dặm…”

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng gây ra những tác hại vô cùng to lớn đối với Đảng; làm cho Đảng dần dần bị suy yếu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Sự suy yếu về chính trị có thể bắt đầu từ những sai lầm trong quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, dần dần có thể chệch hướng chính trị vô sản, chuyển sang một lập trường chính trị khác.

Sự suy yếu về tư tưởng có thể bắt đầu từ việc xuất hiện những khuynh hướng tư tưởng khác nhau, thậm chí đối lập nhau trong Đảng đến việc xuất hiện những khuynh hướng tư tưởng đối lập với tư tưởng xã hội chủ nghĩa, trái với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dần dần sẽ chệch hướng về tư tưởng, chuyển sang lập trường tư tưởng tư sản.… Đọc tiếp

Read more

Xin đừng “tự diễn biến”

Hiện nay, nhận thức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn nhiều ý kiến chưa thống nhất. Có ý kiến cho rằng, chỉ có “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, trong các cơ quan Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể nhân dân, các doanh nghiệp Nhà nước… còn trong các tầng lớp nhân dân không có “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vì không liên quan đến quyền lực chính trị, quyền lực kinh tế. Có ý kiến khác cho rằng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chủ yếu diễn ra trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống.… Đọc tiếp

Read more

Đấu tranh để không mắc mưu “tự diễn biến”

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam đã và đang diễn ra khá phức tạp trong các tổ chức, các lĩnh vực của xã hội và chiều hướng ngày càng gia tăng. Vì vậy, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam là yêu cầu khách quan, đồng thời là vấn đề cực kỳ cấp bách hiện nay.

Nguồn gốc, nguyên nhân của tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta hiện nay có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, song phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam  hiện nay không phải là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh địch, ta, một mất, một còn, mà là cuộc đấu tranh trong nội bộ tổ chức đảng, bộ máy Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, trong các tầng lớp nhân dân, diễn ra trên các lĩnh vực của xã hội.… Đọc tiếp

Read more

Tiếng nói lạc lõng, cô đơn của Mai Hữu Tín

Gần đây, trong âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam của các thế lực thù định, hoạt động đối ngoại quốc phòng đang là một trong những mặt mà các thế lực thù định đẩy mạnh chống phá. Lợi dụng sự kiện Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ, trong đó có tàu sân bay USS Carl Vinson thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng, Việt Nam từ ngày 5-9/3/2018, trên trang mạng Danlambao xuất hiện bài viết “USS Carl Vinson – Chiếc bóng cô đơn” của người mang bút danh Mai Hữu Tín. Nội dung bài viết xuyên tạc chính sách đối ngoại quốc phòng của Nhà nước Việt Nam, cho rằng thế sự đảo điên, kẻ cựu thù giờ trở thành thượng khách, thành cứu cánh, người anh hùng, kẻ bảo vệ một vùng không gian, vùng lãnh thổ rộng lớn, một vùng biển mênh mông mà giờ đây đang sắp mất bởi kẻ xâm lược mang tên Đồng chí, người anh em, hàng xóm tốt.… Đọc tiếp

Read more

Mưu đồ cá nhân của Phạm Đình Trọng

Trong những ngày này, cả nước đang hướng về Trường Sa với tấm lòng tri ân, tưởng nhớ công ơn của các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh cách nay tròn 30 năm trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma. Vậy mà, trên trang mạng Tiếng Dân, Phạm Đình Trọng đã có bài viết “30 năm Gạc Ma 14.3.1988 – 2018”. Nội dung bài viết đã xuyên tạc, bóp méo sự thật, vu khống Đảng, Nhà nước, Quân đội Nhân dân Việt Nam, và hơn thế  Phạm Đình Trọng đã xúc phạm đến hương hồn của 64 chiến sĩ quả cảm, anh dũng hy sinh để bảo vệ đảo Gạc Ma.

Nguyên là một nhà văn nhưng Phạm Đình Trọng đã “lú lẫn” và “bất nhất” trong các bài viết của mình về trận chiến Gạc Ma. Phạm Đình Trọng đã viết: Sự kiện Gạc Ma là sự “bất ngờ, mất cảnh giác” của Đảng và Nhà nước ta, là sự “dâng Gạc Ma cho Tầu Cộng”.… Đọc tiếp

Read more

Kẻ vô lại, tà tâm Nguyên Thạch

Sự thật ai cũng biết, Nguyên Thạch là một kẻ phản động chuyên tung tin, viết bài chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Nhưng việc hắn viết bài xuyên tạc một cách thô thiển về cái mà hắn gọi là “có thật” về Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, thì Nguyên Thạch còn bộc lộ rõ bản chất của kẻ vô lại, tà tâm.

Trước hết, cần phải khẳng định Nguyên Thạch là một kẻ sống lưu vong, bán nước cầu vinh, chuyên bán lương tâm cho “quỷ dữ”, nên bài viết của hắn luôn sặc mùi hôi thối, xuyên tạc sự thật. Nguyên Thạch thường hay nhặt nhạnh, trích cú, tầm tin để đưa ra thông tin “bó xôi, lá cải” giật gân hòng “câu khách”.… Đọc tiếp

Read more
1947044total sites visits.