TRẦN TRUNG ĐẠO – KẺ XUYÊN TẠC BỈ ỔI VÀ THIỂN CẬN

Đọc những bài viết của Trần Trung Đạo có lẽ ai cũng thấy y là một trong những kẻ bồi bút, dựng chuyện, xuyên tạc bỉ bỉ ổi nhất về đất nước và con người Việt Nam. Với bản chất phản động của kẻ luôn mang tâm địa đen tối, đối lập với dân tộc, với đất nước và con người Việt Nam; một kẻ hèn hạ khi đất nước còn khó khăn, gian khổ đã không chung tay xây dựng mà chạy trốn, vượt biên đề cầu xin cơm thừa canh cặn ở quốc gia khác. Không biết thân phận hèn mọn của mình, nay y quay lại bịa đặt nói xấu chế độ, nói xấu quê hương đất nước, nơi y đã sinh ra và từng được nuôi dưỡng y. Thật là một tâm địa đen tối và bỉ ổi.

  Trong bài “Sáu lý do giúp chế độ Công Sản tồn tại” được đăng trên mạng xã hội gần dây, bằng một mớ “kiến thức” hỗn độn không đầu không cuối, không biết thật hay giả theo kiểu “nghe hơi, bắc chõ” Trần Trung Đạo cố tình lòe bịp mọi người bằng các câu chuyện “thâm cung, bí sử” về các sự kiện, nhân vật mà y cho rằng đã xảy ra trong các Đảng Cộng sản trên thế giới rồi từ đó gắn ghép vào Việt Nam.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU PHỦ NHẬN CÁC GIÁ TRỊ GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC

Xuyên tạc tình hình giáo dục là âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị nhằm phủ nhận thành tựu xây dựng đất nước của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực hiện âm mưu thâm độc này, gần đây một số phần tử thù địch, cơ hội chính trị núp dưới chiêu bài bàn luận về triết lý giáo dục Việt Nam đã tung lên không gian mạng những luận điệu phủ nhận giá trị giáo dục truyền thống của dân tộc đã và đang được kế thừa, phát triển trong chủ trương, đường lối, chính sách giáo dục của Đảng và Nhà nước ta. Điển hình là, ngày 29.7.2019, trên trang mạng danlambao.blogspot.com có bài viết với tiêu đề “Triết lý giáo dục Việt Nam hiện nay” của kẻ có bút danh Phạm Văn.

Trong bài viết này, Phạm Văn không chỉ phủ nhận thành tựu nền giáo dục Việt Nam mà còn đưa ra những luận điệu phủ nhận những giá trị giáo dục truyền thống của dân tộc ta đã và đang được nền giáo dục của Việt Nam kế thừa.…

Read more