Cảnh giác với giọng điệu xuyên tạc, kích động chống đối chế độ của Trung Nguyễn

Lợi dụng tàu Hải dương địa chất 8 của Trung Quốc xâm phạm Bãi Tư Chính của Việt Nam, Trung Nguyễn lại tán phát trên trang mạng danlambao bài viết: “Cộng sản Việt Nam cần từ bỏ ảo tưởng dựa Nga chống Tàu” ngày 14/8/2019. Với nhiều nội dung, nhưng Trung Nguyễn không có được một lời nào phản đối hành động sai trái của Trung Quốc mà chỉ nhằm xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng và chống đối chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại là một trong những chủ đích bài viết.

Trung Nguyễn rất hồ đồ khi nói Việt Nam ta “dựa Nga, chống Tàu”. Bởi lẽ, Trung Nguyễn chỉ dựa vào Repsol một công ty của Tây Ban Nha rút khỏi dự án Rồng Vàng Đỏ hay sẽ mời một công ty khác như Rossneft của Nga vào tham gia thăm dò khai thác, làm ăn với Việt Nam để suy đoán là không có cơ sở.…

Read more

Quân đội và Công an – Biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng (Kỳ một)

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của Quân đội, Công an trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta, các thế lực thù địch đã đăng tải nhiều bài viết trên các trang mạng với nội dung xuyên tạc bản chất, truyền thống nhằm hạ bệ uy tín của Quân đội, Công an. Mới đây, bài viết của Vũ Đông Hà “Công an và Quân đội trong vòng tay của thái thú… và mưu đồ xâm lược của bá quyền phương Bắc” trên Danlambao cho rằng: Quân đội hèn với giặc và Công an ác với dân. Luận điệu này của Vũ Đông Hà là hoàn toàn sai trái, bịa đặt. Bởi lẽ:

Thứ nhất, Quân đội nhân dân Việt Nam – Biểu tượng của tinh thần “Quyết chiến, quyết thắng”

Chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù làm phương hại đến mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của dân tộc ta là thể hiện chức năng, nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam.…

Read more