Quân đội và Công an – Biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng (Kỳ hai)

Thứ hai, Công an nhân dân Việt Nam – Biểu tượng của tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

“Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” là lý tưởng cao đẹp, truyền thống hào hùng, thể hiện bản chất tốt đẹp của Công an nhân dân Việt Nam. Truyền thống hào hùng, bản chất và lý tưởng cao đẹp đó đã cho thấy, Công an nhân dân Việt Nam luôn một lòng, một dạ chiến đấu bảo vệ tính mạng, tài sản và lợi ích hợp pháp của nhân dân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì hòa bình, tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Xuyên suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành gần 75 năm qua đã chứng minh, Công an nhân dân Việt Nam luôn phấn đấu cho lý tưởng cao đẹp, vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.…

Read more