BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC GIÁ TRỊ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM CỦA NGUYỄN VĂN ĐÀI

Những ngày qua, trên trang RFA Vietnam, Nguyễn Văn Đài lại đăng bài “Cách mạng Tháng Tám, bản chất Cách mạng hay phản cách mạng” có nội dung cho rằng: “Như vậy, 74 năm sau cái gọi là “cuộc Cách mạng tháng Tám” người dân Việt Nam vẫn chưa được hưởng các quyền tự do, dân chủ, bình đẳng,… Các mục tiêu cao đẹp của Cách mạng không được đem tới cho Nhân dân Việt Nam”.

Đây là luận điệu phản động, nhằm xét lại, xuyên tạc, bóp méo, làm sai lệch bản chất, giá trị của Cách mạng Tháng Tám, từ đó, phủ nhận thành quả cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực tiễn lịch sử cho thấy, trước Cách mạng tháng Tám, đất nước ta chìm trong cảnh lầm than, nô lệ, dân ta chịu cảnh “một cổ đôi tròng”; hơn 2 triệu người chết đói, ngân khố kiệt quệ, 95% dân số mù chữ, nhà tù nhiều hơn trường học, người dân bị đầu độc bởi rượu tây và thuốc phiện, không được tự do đi lại, học hành… Sau Cách mạng tháng Tám, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam tiếp tục viết nên những trang sử chói lọi nhất.…

Read more

Sự xuyên tạc bỉ ổi của Nguyễn Văn Đài

Ngày 10 tháng 8 năm 2019, trên VOV Tiếng Việt, Nguyễn Văn Đài đăng bài viết: “Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII chỉ còn là một vở kịch”. Trong đó, Nguyễn Văn Đài cho rằng: “Cuối táng 6 năm 2019, tại cuộc họp của Bộ Chính trị dưới sự điều hành của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phê duyệt quy hoạch Ban Chất hành Trung ương khóa 13, nhiệm kỳ 2021 – 2026”. Từ đó, Y khẳng định “toàn bộ các ủy viên Trung ương của đảng CSVN khóa 13 nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được quyết định trước khi Đại hội toàn quốc của đảng CSVN diễn ra vào đầu năm 2021”. Đây là sự xuyên tạc bỉ ổi, bởi:

Ðảng ta luôn xác định quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu của công tác cán bộ.

Read more

CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU HẠ THẤP VAI TRÒ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

Như đã thành lệ, cứ đến dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mồng 2 tháng 9, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lại đẩy mạnh tuyên truyền những luận điệu sai trái nhằm phủ nhận thành quả, cũng như xuyên tạc nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng, trong đó đặc biệt là hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điển hình là những luận điệu của Võ Văn Quản đưa ra trong bài viết “Cách mạng tháng Tám và ba điều xét lại” trên trang mạng luatkhoa.org, ngày 15/8/2019.

1. Võ Văn Quản đề cao vai trò của nhóm tình báo Mỹ (OSS) trong Cách mạng Tháng Tám. Võ Văn Quản cho rằng, sự giúp đỡ của nhóm tình báo Mỹ (OSS) đã khiến cho Việt Minh trở thành lực lượng chính trị duy nhất ở Việt Nam được một thành viên Đồng minh là Hoa Kỳ hậu thuẫn, nhờ vậy mà Việt Minh càng trở thành một lực lượng chính trị có sức hút và dễ dàng được chấp nhận. …

Read more

Cảnh giác với thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Gần như thành thông lệ, trước mỗi sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và dân tộc ta, các thế lực thù địch lại ra sức chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng vậy, trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội liên tục đưa nhiều thông tin tuyên truyền, xuyên tạc nhằm hạ thấp uy tín và thành quả cách mạng của Đảng và Nhà nước ta. Do vậy, chúng ta cần đề cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh làm thất bại những thủ đoạn chống phá đó của chúng.

Thực tiễn đã chứng minh, quá trình hình thành, phát triển phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, những người cộng sản chân chính luôn phải đấu tranh quyết liệt với những phần tử cơ hội, xét lại, những kẻ “mang danh”, “đội lốt” mác xít, để bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin và cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản.…

Read more