PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI PHỦ NHẬN VAI TRÒ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CỦA NGUYÊN THẠCH

Nguyên Thạch, một trong những phần tử ở hải ngoại khá hăng hái trong việc viết bài trên Internet tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc tình hình, phá hoại công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Thực hiện ý đồ thâm độc, xấu xa này, ngày 23/9/2019, trên blog danlambao, Nguyên Thạch lại đưa ra những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã có khá nhiều tác giả viết bài phản bác các luận điệu sai trái của Nguyên Thạch. Với bài viết này, tôi xin góp thêm tiếng nói phản bác lại những luận điệu của Nguyên Thạch phủ nhận vai trò to lớn của Đảng Cộng sảnViệt Nam.

1. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cách mạng dân chủ nhân dân là không thể phủ nhận

Trong lịch sử chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đã có một số đảng phái chủ trương giải phóng dân tộc theo con đường phong kiến, hoặc tư sản nhưng đều thất bại.…

Read more

Sự vu cáo trắng trợn của Trung Nguyễn

Những năm qua, các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội, phản động đã không từ bất kỳ âm mưu, thủ đoạn nào nhằm thực hiện mưu đồ xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng triệt để lợi dụng Internet, các mạng xã hội toàn cầu và tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, quan liêu, tham nhũng của một bộ phận cán bộ, đảng viên để tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước, gây hoang mang hoài nghi, làm giảm sút lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Trung Nguyễn là một phần tử cơ hội phản động vô cùng hăng hái và nổi danh với hàng trăm bài viết có nội dung phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, bôi xấu chế độ xã hội chủ nghĩa, vu cáo Đảng, Nhà nước Việt Nam, cổ súy đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập…đăng tải trên các trang mạng phản dân, hại nước…

 Gần đây, trên trang mạng Tiếng dân, Trung Nguyễn đã đăng tải bài viết “Đảng cộng sản phải chấm dứt vi phạm Hiến pháp và pháp luật để tránh nguy cơ khó lường.”…

Read more