Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam – thành tựu bác bỏ mọi sự xuyên tạc

Năm 2019, thế giới tiếp tục chứng kiến những biến động khó lường, kinh tế tăng trưởng chậm, rủi ro, bất ổn gia tăng, nhất là xung đột thương mại, điều chỉnh chính sách giữa các nước lớn và những biến động trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế. Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng và đạt được những thành tựu to lớn. Thực tế đó là minh chứng và là câu trả lời rõ ràng nhất cho những luận điệu xuyên tạc về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

1. Không thể phủ nhận những thành tựu phát triển kinh tế ở Việt Nam

Chống phá đường lối phát triển kinh tế ở Việt Nam, một số phần tử phản động cố tình xuyên tạc tình hình Việt Nam, chúng cho rằng: “Việt Nam kiên định theo đường lối, chủ nghĩa Mác – Lê đã làm đất nước ta không phát triển, suy sụp đến tận cùng”.…

Read more