ĐẬP TAN ÂM MƯU PHÁ HOẠI CÔNG TÁC CÁN BỘ PHỤC VỤ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Xuyên tạc và phá hoại công tác cán bộ phục vụ Đại hội XIII là một trong những mưu đồ hết sức tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch nhằm phá hoại an ninh chính trị nội bộ, phá hoại sự kiện chính trị – xã hội quan trọng nhất của đất nước, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

1. Âm mưu phá hoại công tác cán bộ của các thế lực thù địch

Đại hội lần thứ XIII của Đảng dự kiến được tổ chức vào đầu năm 2021, là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước. Để thực hiện mưu đồ phá hoại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã gia tăng các hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực, hoạt động phục vụ tổ chức Đại hội.…

Read more