Kiên định lý tưởng xã hội chủ nghĩa trong công cuộc đổi mới của cách mạng Việt Nam

Các thế lực thù địch dùng mọi biện pháp để đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta, hòng gây hoang mang dao động về hệ tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, chúng hân hoan nói về sự vĩnh cửu của chủ nghĩa tư bản, đẩy mạnh tuyên truyền, ca ngợi chủ nghĩa tư bản, cổ súy cho chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng.

Phạm Đình Trọng là một người trong số đó với bài viết trên baotiengdan với tiêu đề “thảm họa cộng sản” ngày 13.11.2019.

Thứ nhất, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, gây hoang mang dao động về hệ tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa.

Phạm Đình Trọng cố tình xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội hiện thực, về thành tựu lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội. Ông ta rất xa rời thực tiễn, phủ nhận lý luận và hiện thực khách quan khi viết: Thời gian và cuộc sống đã chứng minh rằng lý thuyết cộng sản là sai lầm, thực tế cộng sản là tội ác; cộng sản là: những người trì trệ, tối tăm, chưa tách khỏi bầy đàn… Thực chất, đây chỉ là biện pháp đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta hòng gây hoang mang dao động về hệ tư tưởng, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội thường dùng.…

Read more

PHÊ PHÁN “SỰ PHÊ PHÁN” CỦA ÔNG CỐNG

Ông Cống (Nguyễn Đình Cống) gọi quy trình tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ của Đảng là “quy trình tam phản”, tức là quy trình cán bộ mà các cấp ủy Đảng đang thực hiện phạm 3 điều: phản dân chủ, phản tiến bộ, phản khoa học. Trước đó ông Cống đã viết bài “Phản biện đường lối cán bộ cộng sản”. Điều mà ông Cống muốn phản biện, thật ra là xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, nền tảng tư tưởng của Đảng. Ông Cống quy tất cả những hiện tượng cán bộ thoái hóa biến chất, sự cố môi trường, nợ công, tín dụng đen, mất trật tự, an toàn xã hội, xuống cấp đạo đức là do Đảng phạm sai lầm từ gốc, từ sự quá tin và kiên trì theo chủ nghĩa Mác – Lênin.

Xuyên chuỗi ý đồ ẩn chứa trong các bài viết của ông Cống là hành động chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng.…

Read more