TRẦN VĂN – KẺ THỌC GẬY BÁNH XE

Cũng không lấy gì làm lạ, cứ mỗi khi đất nước diễn ra những sự kiện trọng đại, hoặc trước mỗi kỳ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bàn thảo và thông qua những đạo luật quan trọng thì những phần tử cơ hội, phản động lại lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước. Mới đây, Trần Văn – kẻ thọc gậy bánh xe lại tiếp tục đăng tải bài viết cực kỳ phản động trên Baotiengdan.com nhằm chống phá Đảng, chống phá Nhà nước ta.

Trần Văn – kẻ lợi dụng việc Quốc hội sửa đổi một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để kích động chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Hoạt động làm luật, sửa đổi luật là một trong những hoạt động cơ bản, thường xuyên của bất kỳ một nhà nước nào.…

Read more

SỰ XUYÊN TẠC, LỪA PHỈNH CỦA PHẠM TRẦN

Ngày 25/11/2009, chúng ta công bố “Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019” ngay sau đó Phạm Trần đã đăng đàn danlambao bài viết: Quốc phòng Việt Nam sợ Tàu ra mặt với nội dung mang tính hằn học, lừa phỉnh nhằm chống lại Đảng và Nhà nước ta.

Nội dung bài viết của Phạm Trần đã xuyên tạc khi cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Quân đội và lực lượng Cảnh sát biển phớt lờ việc Trung Quốc đưa Hải Dương 8 thăm dò, khảo sát ở bãi Tư Chính của nước ta. Theo Y, mọi việc đã rõ ràng mà chúng ta không dám chỉ thẳng và có hành động đấu tranh với Trung Quốc. Rõ ràng Phạm Trần đã không nắm bắt được thông tin cụ thể cũng như chiến lược, sách lược của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền quốc gia – dân tộc với phương châm kiên quyết nhưng linh hoạt, mềm dẻo nhằm giữ vững môi trường hòa bình cho sự phát triển của đất nước.…

Read more