Vi phạm luật pháp, bị xử lý là tất yếu

Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người. Điều này không chỉ riêng với công dân Việt Nam, mà còn với mọi công dân của các nước trên thế giới. Điều hiển nhiên là vậy, thế mà vẫn có những kẻ tự tách mình ra khỏi xã hội, muốn đứng ngoài vòng pháp luật. Trường hợp những kẻ ở Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội tụ họp trong nhóm “Tổ đồng thuận” sản xuất, tàng trữ vũ khí trái phép, chống người thi hành nhiệm vụ, ép buộc người dân tham gia với chúng… là một minh chứng điển hình cho việc vi phạm nghiêm trọng pháp luật nhà nước, nên chúng bị luật pháp nghiêm trị là tất yếu.

Thứ nhất, những kẻ như Kình, Công, Tuyển, Loan, Mì và một số đối tượng khác (tổng cộng khoảng trên dưới 30 người) ở Đồng Tâm đã tự tước bỏ quyền công dân, đứng ngoài vòng pháp luật, nên chúng không còn là dân mà là tội phạm.…

Read more

ĐÔI ĐIỀU VỀ “QUẺ BÓI ĐẦU NĂM 2020” CỦA THÀNH ĐỖ

Viết bài trên Internet để xuyên tạc tình hình là âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ở Việt Nam. Tuy nhiên, âm mưu này đã bị vạch trần, không lòe bịp được độc giả trong và ngoài nước, bởi thực tế tình hình đất nước ta đang trên con đường phát triển tiến tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Ý đồ xuyên tạc tình hình ở Việt Nam bị thất bại, gần đây một số phần tử thù địch, cơ hội chính trị thay đổi thủ đoạn bằng việc tung ra trên Internet những bài viết núp dưới danh nghĩa dự đoán, dự báo tình hình chính trị, kinh tế của Việt Nam đầy ảm đạm trong năm 2020 nhằm bôi xấu Đảng, Nhà nước, chế độ và lung lạc niềm tin của nhân dân ta, hạ uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.…

Read more