Lật tẩy những âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch

Ngay từ những ngày đầu năm 2020, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang quyết tâm và nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế – xã hội 5 năm 2005-2010 thì trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch tiếp tục tìm “trăm phương, ngàn kế”, thâm độc, tinh vi, xảo quyệt để chống phá Đảng, Nhà nước và phá hoại sự nghiệp cách mạng của nước ta. Do vậy, nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn chống phá, làm cơ sở để chủ động đấu tranh làm thất bại mọi mưu đồ đen tối đó của các thế lực thù địch là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng.

1. Về thủ đoạn. Thời gian gần đây hầu hết các bài viết của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đều tập trung xuyên tạc thông tin lý luận và thông tin thời sự.…

Read more