LẠI MỘT BÀI VIẾT PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYÊN ANH

Trên trang mạng xã hội gần đây có đăng bài viết “Bầu cử Mỹ, bầu cử Việt”? của tác giả Nguyên Anh. Bài viết đã cho thấy một thái độ hằn học, cố tình xuyên tạc sự thật về tình hình chuẩn bi nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nói xấu, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, với mục đích kích động, gây hoang mang, dao động, mất lòng tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân ta

1. Với ý đồ, âm mưu đen tối, luận điệu phản động Nguyên Anh đã đưa ra nhận định hết sức phản động là “Đại Hội Đảng CSVN lần thứ XIII, một kỳ họp tiêu tốn ngân sách khổng lồ chỉ để bầu ra bốn chức danh. Tổng Bí thư, Thủ tướng, Chủ Tịch nước….và đội ngũ cán bộ không đủ tiêu chuẩn”

 Cần khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.…

Read more