Lý sự xàm của Đỗ Ngà

Đọc bài viết của Đỗ Ngà, độc giả dễ nhận thấy gã này không hề có chút mô tê gì về lý luận Mác – Lênin nhưng lại lắm chiêu trò phê phán. Mặc dù không hiểu biết những gã dùng “lý sự xàm” để phê phán lý luận về hình thái kinh tế xã hội của Mác. Để biện hộ cho sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản, Đỗ Ngà cho đó là xã hội tối ưu, dân chủ và hàm hồ kết luận đó là hình thái xã hội cuối cùng của nhân loại, một hình thái không thể thay thế bởi nó có vô vàn cái tốt, cái đẹp.

Sự nông cạn, thiếu hiểu biết, thực chất là “lý sự xàm” của Đỗ Ngà là mù quáng phê phán sự ra đời, phát triển của chủ nghĩa Mác – Lênin, cũng như lý luận về hình thái kinh tế xã hội.…

Read more