Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ bị “khủng hoảng”!

Trên trang mạng rfavietnam.com, thời gian vừa qua có bài viết của nguyenhuuvinh: “Đảng đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn diện”. Mục đích của bài viết là trắng trợn phủ nhận nền tảng tư tưởng, niềm tin của Nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo mà trực tiếp là phủ nhận các văn kiện và công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Nội dung thể hiện trong bài viết thiếu khách quan, sai sự thật nên cần bác bỏ.

Thứ nhất, từ khi ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ mất niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin và khủng hoảng về tư tưởng, lý luận. Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, vì đây là học thuyết bàn về con đường, biện pháp đấu tranh để xóa bỏ áp bức bóc lột của giai cấp tư sản và xây dựng xã hội mới không còn áp bức bóc lột.…

Read more