Bác bỏ luận điệu xuyên tạc bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Cứ mỗi dịp đất nước ta, dân tộc ta có các sự kiện chính trị trọng đại, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, phản động lại tăng cường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Vừa qua, lợi dụng sự kiện Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng, các thế lực thù địch đã đăng tải nhiều bài viết trên các trang mạng xã hội, nhằm mục đích xuyên tạc bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Trước hết, cần khẳng định dứt khoát rằng, chế độ xã hội chủ nghĩa đang được xây dựng ở Việt Nam không phải là một chế độ xã hội “bạo lực”, lấy “sinh mạng con người chỉ để là thứ công cụ phục vụ sự tồn tại của Đảng” như các thế lực thù địch đã rêu rao.…

Read more